TR | EN
FEDEK Bilgileri Paketi

PROGRAM PROFİLİ

1. Genel Bilgi

Bölümümüz 1982-1983 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 1993 den bu yana, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim öğretime devam etmektedir. Bölümümüzde Botanik, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Zooloji olmak üzere 6 anabilim dalı mevcuttur.

Bölümde dört yıllık lisans eğitimi verilmekte, ayrıca yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir. Lisans öğrencilerine Biyoloji bilgileri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Öğrencilere, ilk iki yarıyıl temel Biyoloji eğitimi verilmekte, takip eden yarıyıllarda zorunlu ders ve laboratuarlar dışında seçmeli derslerle mezuniyet sonrası çalışma hedeflerine göre bilgi ve becerilerini artırma ve ilgi duydukları alanlardan birisinde (Biyoçeşitlilik ve Çevre, Endüstriyel Biyoloji, Sağlık Biyolojisi) branşlaşma olanağı tanınmaktadır. İlgili alanlarda yetişmiş uzman öğretim üyelerimizin yaptıkları üst düzey araştırmalarla mevcut araştırma laboratuvarları teknolojiye paralel olarak gelişmeye devam etmektedir. Lisans ve Lisansüstü öğrencilerimiz tez çalışmaları süresince araştırma laboratuvarlarında çalışma olanağı bulmaktadırlar.

Eğitim dili Türkçe’dir.

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere "Biyoloji"  alanında lisans diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için  her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış ve stajını tamamlamış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

7. Program Profili (Amacı)

Biyoloji Programı Öğretim Amaçları:

 1. Canlıların yapı, işlev, organizasyon ve çeşitliliği ile kendileri ve çevreleri arasındaki etkileşimlerini bilimsel yöntemlerle inceleyebilen,
 2. Alanı ile ilgili bir işi araştırıp geliştirebilen, planlayabilen, yürütebilen, denetleyebilen, verileri irdeleyip sunabilen,
 3. Bilgi, beceri ve donanımları ile ilgili sektörler tarafından tercih edilen,
 4. Disiplinler arası ilişki kurmaya ve ekip çalışmasına yatkın, iletişime ve gelişime açık, girişimci ve çağdaş niteliklere sahip,
 5. Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, etik değerleri özümsemiş, çevresel ve toplumsal sorunlara karşı duyarlı,
 6. Biyoçeşitlilik, iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gereklilikleri bilincine sahip Biyologlar yetiştirmektir.

Biyoloji Bölümünün temel hedefi; kapsamındaki altı anabilim dalının (Botanik, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji, Zooloji) temel prensiplerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip biyoloji lisans mezunu olarak kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan mezunlar yetiştirmektir. Biyoloji Bölümü, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür.

Biyoloji Bölümü, öğrencilerini biyolojinin kullanıldığı birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Biyoloji Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar TÜBİTAK, DPT, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklara bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlarda, Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler, Mezunlar ve Türkiye Biyologlar Derneği olarak sıralanabilir.

Bölümümüz sahip olduğu araştırmacı öğretim üyesi kadrosu ve gelişmiş laboratuvar altyapısı ile öğrencilerine en iyi şekilde öğretim vermeye çalışmaktadır. Bölümümüzde yürütülen projeler ile öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlar. İstekli ve başarılı öğrencilerine araştırma laboratuvarlarında araştırmalara katılma imkânı sunar. Öğrencilerini lisansüstü çalışma yapmaya yönlendirir ve lisansüstü eğitime destek vererek akademisyen yetiştirir.

8. Program Yeterlilikleri

Biyoloji Program Çıktıları:

 1. Temel bilimler alanında sahip olduğu bilgi birikimini canlı varlıklar ve ekosistem ile ilgili süreçlere uygular.
 2. Biyolojik çeşitlilik unsurlarına ait temsilci örneklerin yapı ve organizasyonu ile işlevlerini ilişkilendirir.
 3. Biyolojik çeşitlilik unsurlarını benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırabilir ve korunmasına öncelik verir.
 4. Canlıların çevreleri ile olan etkileşimlerini irdeler.
 5. Canlı ve çevre kaynaklı problemleri tanımlayabilir ve çözümüne yönelik öneriler getirebilir.
 6. Biyolojik tabanlı ürün geliştirme ve üretim süreçleri konusunda alternatifler üretebilir.
 7. Alan uygulamaları için gerekli olan modern yöntem ve ekipmanları kullanan sektörlerde görev alabilecek yetkinliktedir.
 8. Sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin süreçlerde sağlık ve çevre güvenliğine öncelik verir.
 9. İş sağlığı ve güvenliğine önem verir.
 10. Takım çalışmasına yatkındır.
 11. Bilim ve bilimsel yöntemi rehber edinir ve mesleki etik bilincine sahiptir.
 12. Etkin biçimde iletişim kurabilir.
 13. En az bir yabancı dili alanındaki bilgileri takip edebilecek düzeyde bilir.
 14. Bilgi teknolojilerini yaşamının bir parçası olarak etkin biçimde kullanabilir.
 15. Ülkesel öncelikleri dikkate alarak toplumsal sorumluluk bilinciyle, alanı ile ilgili projelere katkı sağlar.
 16. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Mezunlarımız kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı), özel okullarda, dersanelerde, araştırma kuruluşlarında, laboratuvarlarda, gıda sanayiinde, tıbbi ve tarımsal ilaç sanayiinde, milli parklarda; Biyolog, Öğretmen, Teknik Eleman, Araştırmacı (AR-GE), Üretim, Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Satış Pazarlama elamanı gibi görevleri yerine getirmektedirler.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Meşelik 26480 Eskişehir

Tel 222 239 37 50 / 2840

Prof. Dr. İsmühan POTOĞLU ERKARA (Bölüm Başkanı) Dahili: 2436-2841

Doç. Dr. Mustafa UYANOĞLU (Bölüm Başkan Yardımcısı)  Dahili: 2433

Doç. Dr. Murat ARDIÇ (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 2437

Doç. Dr. Ebru Ataşlar (Erasmus Koordinatörü) Dahili: 2445

Prof. Dr. Mete MISIRLIOĞLU (Farabi Koordinatörü) Dahili: 2845

 15. Bölüm/Program Olanakları

Bölümümüzde tam zamanlı 13 Profesör, 8 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 10 Araştırma Görevlisi olmak üzere 36 akademik personel bulunmaktadır. Tam zamanlı olan öğretim kadromuz, programın başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi için yeterli akademik düzeye sahiptir.

Biyoloji Bölümün de toplam 3228 m2 kullanım alanı bulunmaktadır. Bunların 465 m2 si 26 adet ofis, 280 m2 si 4 adet dersliktir. 4 sınıf ve laboratuvarlar sabit Data Show ile donatılmış olup ayrıca 1 adet de seyyar Data Show imkanı vardır.

Bölümde 338 m2 kullanım alanına sahip Genel Biyoloji, Botanik ve Zoooloji Öğrenci Laboratuvarları ve Araştırma Laboratuvarları ile toplam 906 m2 kullanım alanına sahiptir.

Araştırma Laboratuvarları; Anaerobik Kültür, Biyoteknoloji, Doku Kültürü, Ekogenetik, Endüstriyel Mikrobiyoloji, Fermantasyon, Fungi Kültür, Gıda Mikrobiyolojisi, Herbaryum, Hidrobiyoloji, Hücresel Araştırma, Malakoloji, Moleküler Biyoloji, Palinoloji, Su Ürünleri, Toksikoloji, Venom Araştırma, Zootaksidermi

Bunlara ek olarak 194 m2 ortak kullanım alanı ve 1045 m2 sirkülasyon alanı mevcuttur.

16. Akademik Personel

Botanik Anabilim Dalı,

Prof. Dr. Filiz BİRGİ (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Atila OCAK

Prof. Dr. Güler ÇOLAK

Prof. Dr. İsmühan POTOĞLU ERKARA 

Doç. Dr. Ebru ATAŞLAR

Doç. Dr. Onur KOYUNCU

Doç. Dr. Murat ARDIÇ

Arş. Gör. Dr. Meltem ERDİR

Arş. Gör. Dr. Okan SEZER

Arş. Gör. Dr. Kurtuluş ÖZGİŞİ

Genel Biyoloji Anabilim Dalı,

Prof. Dr. Adnan AYHANCI (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Hakan ŞENTÜRK

Doç. Dr. Figen ÇALIŞKAN

Arş. Gör. Dr. Ercan ÇATAK

Hidrobiyoloji Anabilim Dalı,

Prof. Dr. Naime ARSLAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Özgür EMİROĞLU

Arş. Gör. Dr. Tuğrul ÖNTÜRK

Arş. Gör. Deniz MERCAN

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı,

Prof. Dr. Mediha CANBEK (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Pınar ÖZTOPÇU VATAN

Doç. Dr. Mustafa UYANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Ferhan KORKMAZ

Arş. Gör. Dr. Emre CEYHAN

Araş. Gör. Ayşe ÖZMEN YAYLACI

Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Prof. Dr. Mustafa YAMAÇ (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Semra İLHAN

Prof. Dr. Ahmet ÇABUK

Doç. Dr. Buket KUNDUHOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Sevil PİLATİN

Zooloji Anabilim Dalı,

Prof. Dr. İ. Mete MISIRLIOĞLU (Zooloji Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. D. Ümit ŞİRİN

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇALIŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi Ünal ÖZELMAS

Arş. Gör. Dr. Muharrem KARAKAYA

Arş. Gör. Ebru Ceren FİDAN

ANKETLER

Akademik Personel Memnuniyet Anketi

Danışmanın Öğrenciyi Değerlendirme Anketi

Değişim Programları Anketi

Dış Paydaşlar Danışma Kurulu Anketi

Mezun Öğrenci Anketi

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Öğretim Amaçları Değerlendirme Anketi

Öğretim Üyesi ve Ders Değerlendirme Anketi

Program Çıktıları Personel Anketi

Program Çıktıları ve Amaçları Değerlendirme Anketi

Teknik, İdari Personel ve Hizmet Çalışanları Memnuniyet Anketi